Các điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Các Điều khoản Sử dụng này cho bạn biết về các dịch vụ công cộng của chúng tôi tại LuckyNick, mối quan hệ của chúng tôi với bạn với tư cách là người dùng, và các quyền và trách nhiệm hướng dẫn chúng tôi cả hai. Chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi lưu trữ một lượng lớn nội dung giáo dục và thông tin đáng kinh ngạc, một số nội dung được đóng góp và tạo ra bởi những người dùng như bạn. Điều này có nghĩa là quyền kiểm soát biên tập nằm trong tay bạn và những người dùng đồng nghiệp của bạn, những người tạo và quản lý nội dung. Chúng tôi chỉ lưu trữ nội dung này.

Cộng đồng - mạng lưới những người dùng không ngừng xây dựng và sử dụng LuckyNick.net - là phương tiện chính để đạt được các mục tiêu của sứ mệnh. Cộng đồng đóng góp và giúp quản lý trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tham gia với tư cách cộng tác viên, biên tập viên hoặc tác giả, nhưng bạn nên tuân thủ các chính sách. Bởi vì chúng tôi cố gắng làm cho nội dung có thể truy cập miễn phí cho công chúng, chúng tôi thường yêu cầu rằng tất cả nội dung bạn đóng góp phải có sẵn theo giấy phép miễn phí hoặc trong miền công cộng.

Xin lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các đóng góp, chỉnh sửa và sử dụng lại nội dung của LuckyNick.net theo luật của alll luật hiện hành (có thể bao gồm luật nơi bạn sống hoặc nơi bạn xem hoặc chỉnh sửa nội dung) . Điều này có nghĩa là bạn phải thận trọng khi đăng nội dung. Vì trách nhiệm này, chúng tôi có một số quy tắc về những gì bạn không được đăng, hầu hết các quy tắc này là để bảo vệ chính bạn hoặc để bảo vệ những người dùng khác như bạn. Xin lưu ý rằng nội dung chúng tôi lưu trữ chỉ dành cho mục đích thông tin chung, vì vậy nếu bạn cần lời khuyên của chuyên gia cho một câu hỏi cụ thể (chẳng hạn như các vấn đề y tế, pháp lý hoặc tài chính), bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp của một chuyên gia được cấp phép hoặc đủ điều kiện. Chúng tôi cũng bao gồm các thông báo và tuyên bố từ chối trách nhiệm quan trọng khác, vì vậy vui lòng đọc toàn bộ Điều khoản Sử dụng này.

Giải thích và Định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

Đơn vị liên kết có nghĩa là một tổ chức kiểm soát, chịu sự kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên, nơi & quot; kiểm soát & quot; là quyền sở hữu từ 50% trở lên cổ phần, lãi vốn cổ phần hoặc các chứng khoán khác có quyền biểu quyết bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.

Công ty đề cập đến LuckyNick.

Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

Dịch vụ đề cập đến Trang web.

Điều khoản và Điều kiện có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ.

Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp bởi Dịch vụ.

Trang web đề cập đến LuckyNick, có thể truy cập từ LuckyNick.net có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty, hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Nhìn nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chính sách Bảo mật của Chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật pháp bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật của Chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi

LuckyNick.net cố gắng khuyến khích tăng trưởng, phát triển và phân phối nội dung đa ngôn ngữ miễn phí và lưu trữ toàn bộ nội dung miễn phí cho công chúng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ hoạt động như một dịch vụ lưu trữ, duy trì cơ sở hạ tầng và khuôn khổ tổ chức cho phép người dùng của chúng tôi xây dựng LuckyNick.net bằng cách tự đóng góp và chỉnh sửa nội dung. Do vai trò duy nhất của chúng tôi, có một số điều bạn cần lưu ý khi xem xét mối quan hệ của chúng tôi với bạn và những người dùng khác:

Chúng tôi không giữ vai trò biên tập: Vì LuckyNick.net được cộng tác biên tập nên tất cả nội dung mà chúng tôi lưu trữ đều do những người dùng như bạn cung cấp và chúng tôi không đóng vai trò biên tập. Điều này có nghĩa là chúng tôi thường không giám sát hoặc chỉnh sửa nội dung của các trang web LuckyNick.net, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung này. Tương tự, chúng tôi không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện qua các dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ nội dung cộng đồng nào đã gửi. Thay vào đó, chúng tôi chỉ cung cấp quyền truy cập vào nội dung mà người dùng của bạn đã đóng góp và chỉnh sửa. Tuy nhiên, bất kỳ đóng góp hoặc thay đổi nào của bạn có thể bị từ chối hoặc xóa bất kỳ lúc nào mà không cần giải thích.

Bạn chịu trách nhiệm về hành động của mình: Bạn chịu trách nhiệm pháp lý về các chỉnh sửa và đóng góp của mình trên LuckyNick.net, vì vậy để bảo vệ chính mình, bạn nên thận trọng và tránh đóng góp bất kỳ nội dung nào có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự hoặc dân sự theo bất kỳ luật hiện hành nào. Để rõ ràng, luật hiện hành ít nhất bao gồm luật của Liên bang Nga và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mặc dù chúng tôi có thể không đồng ý với các hành động đó, nhưng chúng tôi cảnh báo các biên tập viên và cộng tác viên rằng các nhà chức trách có thể tìm cách áp dụng luật của quốc gia khác đối với bạn, bao gồm cả luật địa phương nơi bạn sinh sống hoặc nơi bạn xem hoặc chỉnh sửa nội dung. Nhìn chung, chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ biện pháp bảo vệ, đảm bảo, miễn trừ hoặc bồi thường nào.

Nội dung chúng tôi lưu trữ

Bạn có thể thấy một số tài liệu có thể bị phản đối hoặc có lỗi: Vì chúng tôi cung cấp nhiều nội dung do những người dùng khác sản xuất hoặc thu thập, bạn có thể gặp phải tài liệu mà bạn cho là xúc phạm, sai lầm, gây hiểu lầm, gắn nhãn sai hoặc có thể bị phản đối. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn sử dụng ý thức thông thường và phán đoán thích hợp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin chung: Mặc dù chúng tôi lưu trữ rất nhiều thông tin, nhưng nội dung này chỉ được trình bày cho mục đích thông tin chung. Nó không nên được coi là lời khuyên chuyên nghiệp. Vui lòng tìm kiếm tư vấn chuyên môn độc lập từ người được cấp phép hoặc đủ điều kiện trong lĩnh vực áp dụng thay vì hành động dựa trên bất kỳ thông tin, ý kiến hoặc lời khuyên nào có trong trang web.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Một số hoạt động nhất định, cho dù hợp pháp hay bất hợp pháp, có thể gây hại cho người dùng khác và vi phạm các quy tắc của chúng tôi, và một số hoạt động cũng có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Do đó, để bảo vệ chính bạn và của những người dùng khác, bạn không được tham gia vào các hoạt động như vậy trên các trang web của chúng tôi. Các hoạt động này bao gồm:

Quấy rối và lạm dụng người khác

Tham gia vào các hành vi quấy rối, đe dọa, theo dõi, gửi thư rác hoặc phá hoại; và

Truyền thư chuỗi, thư rác hoặc thư rác cho người dùng khác.

Vi phạm quyền riêng tư của người khác

Xâm phạm quyền riêng tư của người khác theo luật của Liên bang Nga hoặc Hoa Kỳ hoặc các luật hiện hành khác (có thể bao gồm luật nơi bạn sống hoặc nơi bạn xem hoặc chỉnh sửa nội dung);

Thu hút thông tin nhận dạng cá nhân cho các mục đích quấy rối, lợi dụng, vi phạm quyền riêng tư, hoặc bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc thương mại nào không được LuckyNick.net chấp thuận rõ ràng; và Thu hút thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi cho mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên.

Tham gia vào các Tuyên bố Sai, Mạo danh hoặc Gian lận

Cố ý hoặc cố ý đăng nội dung cấu thành sự bôi nhọ hoặc phỉ báng;

Với mục đích lừa dối, đăng nội dung sai sự thật hoặc không chính xác;

Cố gắng mạo danh người dùng hoặc cá nhân khác, xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác với mục đích lừa dối; và Tham gia vào gian lận.

Vi phạm

Vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác theo luật hiện hành.

Lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các Mục đích Bất hợp pháp khác

Đăng nội dung khiêu dâm hoặc bất kỳ nội dung nào khác vi phạm luật hiện hành liên quan đến nội dung khiêu dâm;

Đăng hoặc buôn bán tài liệu khiêu dâm bất hợp pháp theo luật hiện hành; và

Sử dụng các dịch vụ theo cách không phù hợp với luật hiện hành.

Tham gia vào việc Gây rối và Sử dụng Bất hợp pháp Cơ sở vật chất

Đăng hoặc phân phối nội dung có chứa bất kỳ vi-rút, phần mềm độc hại, sâu, ngựa Trojan, mã độc hại hoặc thiết bị khác có thể gây hại cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoặc hệ thống của chúng tôi hoặc của người dùng;

Tham gia vào việc sử dụng tự động trang web chưa được quản trị viên LuckyNick.net chấp thuận;

Làm gián đoạn các dịch vụ bằng cách đặt gánh nặng quá mức lên trang web LuckyNick.net hoặc các mạng hoặc máy chủ được kết nối với trang web LuckyNick.net;

Làm gián đoạn các dịch vụ bằng cách làm ngập bất kỳ trang web nào trong số các trang web LuckyNick.net bằng các thông tin liên lạc hoặc lưu lượng truy cập khác cho thấy không có ý định nghiêm túc sử dụng trang web LuckyNick.net cho mục đích đã nêu;

Cố ý truy cập, giả mạo hoặc sử dụng bất kỳ khu vực không công cộng nào trong hệ thống máy tính của chúng tôi mà không được phép; và

Thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng bảo mật của bất kỳ hệ thống kỹ thuật hoặc mạng nào của chúng tôi trừ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:  những hành động đó không lạm dụng hoặc làm gián đoạn hệ thống kỹ thuật hoặc mạng của chúng tôi; những hành động đó không phải vì lợi ích cá nhân (ngoại trừ tín dụng cho công việc của bạn); bạn báo cáo bất kỳ lỗ hổng nào cho các nhà phát triển LuckyNick.net (hoặc tự khắc phục); và bạn không thực hiện các hành động như vậy với mục đích xấu hoặc phá hoại.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực thi theo quyết định của mình đối với các điều khoản trên.

Quản lý các trang web

Cộng đồng có vai trò chính trong việc tạo và thực thi các chính sách áp dụng cho các phiên bản LuckyNick.net khác nhau. Tại LuckyNick.net, chúng tôi hiếm khi can thiệp vào các quyết định của cộng đồng về chính sách và việc thực thi chính sách. Trong một trường hợp bất thường, nhu cầu có thể phát sinh hoặc cộng đồng có thể yêu cầu chúng tôi giải quyết một người dùng đặc biệt có vấn đề do có sự xáo trộn đáng kể hoặc hành vi nguy hiểm của LuckyNick.net. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ:

Điều tra việc sử dụng dịch vụ của bạn (a) để xác định xem có vi phạm Điều khoản Sử dụng này, chính sách phiên bản LuckyNick.net hoặc luật hoặc chính sách hiện hành khác hay không, hoặc (b) để tuân thủ bất kỳ luật, quy trình pháp lý hiện hành nào, hoặc yêu cầu thích hợp của chính phủ;

Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật hoặc phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của người dùng;

Từ chối, vô hiệu hóa hoặc hạn chế quyền truy cập vào đóng góp của bất kỳ người dùng nào vi phạm các Điều khoản Sử dụng này;

Cấm người dùng chỉnh sửa hoặc đóng góp hoặc chặn tài khoản hoặc quyền truy cập của người dùng đối với các hành động vi phạm Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả việc tái vi phạm bản quyền;

Thực hiện hành động pháp lý đối với những người dùng vi phạm các Điều khoản Sử dụng này (bao gồm cả các báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật). 

Nếu không, hãy quản lý LuckyNick.net theo cách được thiết kế để tạo điều kiện cho chúng hoạt động bình thường và bảo vệ các quyền, tài sản và sự an toàn của bản thân và người dùng, người cấp phép, đối tác và công chúng của chúng tôi.

Vì lợi ích của người dùng của chúng tôi và LuckyNick.net, trong trường hợp cực đoan mà bất kỳ cá nhân nào đã bị chặn tài khoản hoặc quyền truy cập của mình theo quy định này, người đó bị cấm tạo hoặc sử dụng tài khoản khác trên hoặc tìm cách truy cập vào tài khoản đó LuckyNick.net, trừ khi chúng tôi cho phép rõ ràng.

Cộng đồng LuckyNick.net và các thành viên của nó cũng có thể thực hiện hành động khi được các chính sách cộng đồng áp dụng cho phiên bản LuckyNick.net cụ thể cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cảnh báo, điều tra, chặn hoặc cấm người dùng vi phạm các chính sách đó. Bạn đồng ý tuân thủ các quyết định cuối cùng của các cơ quan giải quyết tranh chấp được thành lập bởi cộng đồng hoặc quản trị viên trang web.

Luật chi phối

Luật pháp của Quốc gia, không bao gồm các quy tắc xung đột luật, sẽ điều chỉnh Điều khoản này và việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng có thể tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, Bạn đồng ý trước tiên cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu Bạn là người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ mọi quy định bắt buộc của luật pháp của quốc gia mà bạn đang cư trú.

Hiệu lực từng phần và Từ bỏ

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành mục tiêu của điều khoản đó ở mức độ cao nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Từ chối trách nhiệm

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ không đồng nghĩa với việc từ bỏ bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

Phiên dịch

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi cung cấp chúng cho Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng văn bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

Các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: LuckyNick.net/contact.